Vedtægter

V E D T Æ G T E R
for
SKANDERBORG FESTIVAL KLUB
1. NAVN:

1.1 Foreningens navn er Skanderborg Festival Klub

2. FORMÅL:

 2.1   Mindst en gang årligt at afholde en helt særlig smuk festival i fællesskabets, kærlighedens og samværets ånd – og gøre det i respekt for og med hensynstagen til omgivelserne, både når det angår naturen vi fester i og ved at være en inkluderende virksomhed med plads til forskellighed blandt medarbejdere og frivillige.

2.2   At understøtte og samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer, der gavner et eller flere af foreningens formål. Herunder også at medvirke til at stifte foreninger og selskaber der skønnes at kunne generere enten kapital, eller menneskelige og kulturelle værdier til fællesskabet omkring Skanderborg Festivalklub. Bestyrelsen i Skanderborg Festival klub er bemyndiget til at kunne handle med jord og ejendom med henblik på at opfylde foreningens formål.

2.3   Efter evne at drive et spillested i Skanderborg og yde økonomisk støtte til kulturelle og almennyttige arrangementer, fortrinsvis af musikalsk karakter, og herigennem styrke aktiviteter indenfor Skanderborg Kommune. Desuden kan Skanderborg Festival Klub yde støtte til humanitære formål i såvel ind- som udland.

2.4   At initiere og skabe økonomisk grundlag for ”Smukfonden”, hvis formål er at støtte  initiativer og projekter der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet.

3. MEDLEMSKREDS:

3.1. Alle enkeltpersoner kan optages som medlem. Kun medhjælpere på Danmarks Smukkeste Festival betragtes som aktive medlemmer – øvrige medlemmer betragtes som støttemedlemmer.

3.2. Optagelse som medlem sker for en fast et-årig periode med fast kontingent. Et medlemskab løber fra 01.10. til 30.09.

3.3. Medlemmers rettigheder:

 1. Som aktivt medlem har man ret til at stille op til valg af bestyrelsen.
 2. Som medlem har man stemmeret ved generalforsamlingen.
 3. Som medlem holdes man løbende orienteret om vigtige beslutninger truffet i bestyrelsen.
 4. Medlemmer modtager vederlagsfrit relevant information om klubbens virke. Dette kan ske via post, elektronisk post eller via andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer, f.eks. Internettet.

4. KONTINGENT:

4.1. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

5. BESTYRELSE:

5.1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

5.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

5.3. Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindeligt flertal.

6. GENERALFORSAMLING:

6.1. Afholdes 1 gang årligt senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.2. Ordinær generalforsamling annonceres i ugebladet med angivelse af dagsorden senest 3 uger før afholdelsen.
Medlemmer modtager skriftlig indkaldelse senest 3 uger før afholdelsen.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Pressens tilstedeværelse.
 3. Årsberetning.
 4. Aflæggelse af regnskab.
 5. Valg af valgtilforordnede.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af interne revisorer.
 9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

6.3. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger af den siddende bestyrelse 4 til ny bestyrelse. De øvrige 3 vælges blandt resten af foreningens aktive medlemmer, herunder øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6.4. Den af generalforsamlingen valgte revisor skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

6.5. Bestyrelsen eller 1/4 af den samlede medlemsskare kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling dog senest 1 måned før afholdelsen. Hvis ekstraordinær generalforsamling er varslet på ordinær generalforsamling skal varslet være 14 dage. Dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før afholdelse.

7. ØKONOMI:

7.1. Foreningens økonomi administreres af den samlede bestyrelse.

7.2. For foreningens eventuelle gæld hæfter udelukkende foreningens formue.

7.3. Den kapital, der måtte være tilovers efter henlæggelser til næste års festival, må kun anvendes til vedtægtsmæssige formål., jfr. § 2.2. i vedtægterne for Skanderborg Festival Klub.

7A. TEGNINGSREGEL:

7A.1. Foreningen tegnes af formanden for foreningens bestyrelse sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer, eller kassereren for foreningen sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer.

8. OPHØR:

8.1. Foreningens ophør kan alene ske på ekstraordinær generalforsamling med 2/3`s flertal. Det skal af indkaldelsen fremgå, at foreningens opløsning er på dagsordenen.

8.2. Ved foreningens ophør skal foreningens nettoformue overgå til andet/andre kulturelle formål ifølge § 2.
Nettoformuen skal være udbetalt til modtageren senest 3 måneder efter, at foreningens ophør er besluttet på en generalforsamling.

Seneste ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 8.  januar 2014.

Advokat Paul Lorenzen
Dirigent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *